Welcome to MUCERif

การจัดอบรม

การให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนก่อให้เกิดความตระหนักในหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักวิจัย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัย

สอบถามหรือขอปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และการส่งขอการรับรองทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

คณะกรรมการจริยธรรมฯ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงาน และชุดกลางได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้กำกับดูแลโครงการวิจัยที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับคน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเกณฑ์ทางจริยธรรมที่เป็นสากล และเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

บทเรียนออนไลน์

บทเรียนทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบประเมินตนเอง

แบบประเมินตนเองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

CITI PROGRAM

โปรแกรมเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคน

มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกียวกับการวิจัย

แหล่งรวบรวมมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกียวกับการวิจัย

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

แหล่งรวบรวมคำถามและคำตอบด้านจริยธรรมการวิจัยในคนที่พบบ่อย

กฎหมายไทยและข้อบังคับเกี่ยวกับการวิจัย

แหล่งรวบรวมกฎหมายไทยและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

MU Central-IRB (MU-CIRB)

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

MU-CIRB เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับโครงการวิจัยของทุกส่วนงานที่ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงาน


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง