ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล


 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับนโยบายการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2553)
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม ของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยในคนที่เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2562
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
นโยบายในการกำกับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2559
การบริหารงานภายในศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ปรับเปลี่ยนชื่อของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB) (พ.ศ. 2557)
การบริหารงานภายในศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
การบริหารงานภายในศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2557
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
เกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงาน พ.ศ. 2553
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 1927/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการคลังเนื้อเยื่อ ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิจัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 1711/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 1712/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 882/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 882/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 881/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 2967/2561 เรื่อง มอบอำนาจ
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 2967/2561 เรื่อง มอบอำนาจ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 2393/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 2280/2561 เรื่อง มอบหมายอำนาจลงนามในข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 1920/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง