ผู้บริหารและบุคลากร

ที่ปรึกษา

ศ.พญ. พรรณแข มไหสวริยะ

ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

 

 

 

ผู้บริหาร

ศ.ดร.นพ. ภัทรชัย กีรติสิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

 

 

 

 


รศ.ดร. โธมัส กวาดามูซ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

 

 

 

 

รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ

 

 

 

ผู้อำนวยการ

ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวศิริภา เคลื่อนคล้อย

นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่ IT)

 
 

 
 

นางสาวรุ่งรพีพรรณ อุจวาที

นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่ MU-CIRB)

 

 

 

นางสาวประภาพรรณ ศูนย์กลาง

นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่จัดอบรม)

 
 

 
 

นางสาววรรณวิภา แสงเสงี่ยม

นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่ MU-CIRB)

 
 

 
 

นางสาววิสุดา พัฒนสุทธิชลกุล

นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่ MU-IACUC ,MTA/DSA)

 

 

 

นางสาวดารณี แก้วงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เจ้าหน้าที่ MU-CIRB)

 

 

 

นางสาวเพชรดา ทองเงิน

นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่ Research Integrity)