ผู้บริหารและบุคลากร ผู้บริหารและบุคลากร

ที่ปรึกษา

ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ
ที่ปรึกษา
ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

Tel: 02-849-6220


ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Tel: 02-849-6302


รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

Tel: 02-849-6220

รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ

Tel: 02-849-6220

นางพรพิมล อดัมส์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

Tel: 02-849-6219


ผู้อำนวยการ

นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

Tel: 02-849-6130


บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวศิริภา เคลื่อนคล้อย
นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่ IT)

Tel: 02-849-6223 Fax: 02-849-6274

นางสาวประภาพรรณ ศูนย์กลาง
นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่จัดอบรม)

Tel: 02-849-6220 Fax: 02-849-6274

นางสาววิสุดา พัฒนสุทธิชลกุล
นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่ MU-IACUC ,MTA/DSA)

Tel: 02-849-6218 Fax: 02-849-6274


นางสาวรุ่งรพีพรรณ อุจวาที
นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่ MU-CIRB Panel 1)

Tel: 02-849-6225 Fax: 02-849-6224

นางสาววรรณวิภา แสงเสงี่ยม
นักวิชาการศึกษา
(เจ้าหน้าที่ MU-CIRB Panel 2)

Tel: 02-849-6225 Fax: 02-849-6224

นางสาวดารณี แก้วงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เจ้าหน้าที่ MU-CIRB)

Tel: 02-849-6225 Fax: 02-849-6224