หน่วยงานภายนอกสถาบัน

ชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทย

ชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทย (FERCIT: Forum for Ethical Review Committee in Thailand)

TCTR

ระบบลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิกแห่งประเทศไทย (TCTR: Thai Clinical Trails Registry)

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA: Pharmaceutical Research and Manufacturers Association)

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet: Medical Research Network of the Consortium of Thai Medical Schools)

ClinicalTrials.gov

ระบบลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิกแห่งสหรัฐอเมริกา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หรือ National Research Council of Thailand (NRCT)

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) หรือ Institute of Animals for Scientific Purposes Development (IAD)


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง