ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2


สำหรับติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ:
    - การกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
    - MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (MTA) / DATA SHARING AGREEMENT (DSA)
    - Training
    - โครงการวิจัยในคนที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดพิเศษ COVID-19
    - อื่นๆ เช่น การบริหาร/ธุรการต่างๆ
 
ที่อยู่: ชั้น 2 ห้อง 202 อาคารสำนักงานอธิการบดี เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
          อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์: (+66)-2849-6220, (+66)-2849-6223        โทรสาร: (+66)-2849-6274

E-Mail:mucerif.mahidol@gmail.com        Facebook: www.facebook.com/mucerif

Website: https://sp.mahidol.ac.th

ส่งข้อความ


คณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4


สำหรับติดต่อเรื่องเกี่ยวกับ:
    - การยื่นโครงการวิจัยในคนเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดกลาง
    - ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยในคนที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดกลาง
    - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคนของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดกลาง
 
ที่อยู่: ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
          อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์: (+66)-2849-6224, (+66)-2849-6225        โทรสาร: (+66)-2849-6224

E-Mail: mucirb@gmail.com         Facebook: www.facebook.com/mucerif

Website: https://sp.mahidol.ac.th/th/ethics-human/index.html

ส่งข้อความ


แผนที่

โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง