Welcome to MUCERR

การจัดอบรม

การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมการวิจัยที่นักวิจัยควรปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ กติกาอันเป็นที่ยอมรับเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จริยธรรมการวิจัยในคน

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

จริยธรรมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

การรับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

CITI PROGRAM

โปรแกรมเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคน

มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย

แหล่งรวบรวมมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย

กฎหมายไทยและข้อบังคับเกี่ยวกับการวิจัย

แหล่งรวบรวมกฎหมายไทยและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

แหล่งรวบรวมคำถามและคำตอบด้านจริยธรรมการวิจัยในคนที่พบบ่อย


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง