Welcome to MUCERR


จริยธรรมการวิจัย

จริยธรรมการวิจัยในคน

การเสนอโครงการวิจัยประเภทต่างๆ เพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการฯ

จริยธรรมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

การรับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ


แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

CITI PROGRAM

โปรแกรมเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคน

แบบประเมินตนเอง

แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเพียงแนวทางในการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น แต่การตัดสินว่าคำตอบที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่ท่านสังกัดคืออะไร ขึ้นอยู่กับแนวทางการดำเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจำส่วนงานของท่าน

ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่เกี่ยวกับการวิจัย

แหล่งรวบรวมประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย

แหล่งรวบรวมมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย

กฎหมายไทยและข้อบังคับเกี่ยวกับการวิจัย

แหล่งรวบรวมกฎหมายไทยและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

แหล่งรวบรวมคำถามและคำตอบด้านจริยธรรมการวิจัยในคนที่พบบ่อย


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง