VDO e-learning Human Subjects Research

VDO e-learning

Human Subjects Research

ขอบข่ายโครงการวิจัยในคน (Scope of Human Subject Research)
รศ. ดร. พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม
48
การทำวิจัยในประชากรกลุ่มเปราะบาง (Research in Vulnerable Subject Group)
ศ.คลินิก พญ.ศิริพร ปิติมานะอารี
40
จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity and Research Misconduct)
รศ. ดร. พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม
33
การวิจัยทางด้านเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices Research)
พ.อ. รศ. นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
34


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง