ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2

ติดต่อเกี่ยวกับ:
การกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (MTA) / DATA SHARING AGREEMENT (DSA)
Training
โครงการวิจัยในคนที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดพิเศษ COVID-19
อื่นๆ เช่น การบริหาร/ธุรการต่างๆ

ชั้น 2 ห้อง 202 อาคารสำนักงานอธิการบดี เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
(+66)-2849-6220, (+66)-2849-6223 (+66)-2849-6274
mucerr@mahidol.ac.th www.facebook.com/mucerif
https://sp.mahidol.ac.th

ส่งข้อความคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4

ติดต่อเกี่ยวกับ:
การยื่นโครงการวิจัยในคนเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดกลาง
ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยในคนที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดกลาง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคนของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดกลาง

ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
(+66)-2849-6224, (+66)-2849-6225 (+66)-2849-6224
mucirb@gmail.com www.facebook.com/mucerif
https://sp.mahidol.ac.th/th/ethics-human/index.html

ส่งข้อความโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง