ภารกิจ ภารกิจ

ภารกิจ

1. งานบริหารทั่วไป

 • ดูแลการบริหารงานทั่วไป ได้แก่ สารบรรณ รับ-ส่งเอกสาร จัดเก็บเอกสาร จัดทำหนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลการจัดประชุม / อบรม / สัมมนาต่างๆ
 • ดูแลการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุ ได้แก่ จัดทำงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินและพัสดุ การบัญชี
 • ดูแลการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การลาประเภทต่างๆ ของบุคลากร สวัสดิการของบุคลากร

2. งานด้านสถิติการดำเนินงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การจัดทำ Website / Banner / Poster / Info Graphic เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัย
 • ดูแลและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ MU-ARIRB, MU-HSR Online Training, CITI Program, ระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุ FWA, ระบบ Laws & Regulations
 • บริการให้คำปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง
 • ดูแล E-Mail กลางของหน่วยงาน
 • สำรองข้อมูลของหน่วยงาน (Backup)
 • เป็นศูนย์กลางรวบรวมและจัดทำข้อมูลทางสถิติด้านจริยธรรมการวิจัย
 • จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยนำเสนอต่อผู้บริหาร

3. งานจริยธรรมการวิจัยในคน

 • กำกับดูแลมาตรฐาน และกฎระเบียบการวิจัยในคน
 • พัฒนานโยบายกำกับดูแลโครงการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดลเชิงระบบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • การรับรองจริยธรรมโครงการวิจัยในคน
 • เผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 • เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับด้านจริยธรรมการวิจัยในคนทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ดูแลเรื่องการประกันคุณภาพ และเยี่ยมสำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในคน
 • การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

4. งานจริยธรรมการวิจัยในสัตว์

 • กำกับดูแลมาตรฐาน และกฎระเบียบการวิจัยในสัตว์
 • รับรองจริยธรรมโครงการวิจัยในสัตว์
 • สนับสนุนให้สถานที่เลี้ยงสัตว์ผ่านมาตรฐานตรวจประเมิน และประกันคุณภาพ
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ กฎหมาย ระเบียบการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง และอื่นๆ
 • บริหารด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง เช่น การเยี่ยมสำรวจโครงการและสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ ฯลฯ
 • การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

5. งานตรวจสอบข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลเพื่อการวิจัย

 • ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (MTA: Material Transfer Agreement) ในกรณีที่การรับและจัดส่งตัวอย่างชีวภาพ ชีววัตถุ Specimen หรือวัตถุอื่นๆ เพื่อใช้ในการวิจัย การตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
 • ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมการจัดทำข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลเพื่อการวิจัย (DSA: Data Sharing Agreement) ในกรณีที่การแบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยที่ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
 • บริหารจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น MTA DSA ชีวสาร ชีววัตถุ เพื่อการวิจัยที่มีการจัดเก็บและส่งให้ผู้อื่น
 • การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

6. งานกฎระเบียบ และกฎหมายการวิจัย

 • บังคับใช้กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย
 • บริหารจัดการ Research misconduct
 • ให้ความเห็นด้านข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร เมื่อมีประเด็นเรื่องกฎหมายและกฎหมายด้านจริยธรรมการวิจัย เช่น การฟ้องร้องคดีในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย ฯลฯ

โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง