ประวัติความเป็นมา Subheading

MUCERR

ประวัติความเป็นมา

 • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มีสถานภาพเป็นโครงการจัดตั้ง อยู่ภายใต้การกำกับของอธิการบดี มีบุคลากรปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดกองบริหารงานวิจัย

 • 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

  มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้เพิ่มศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นหน่วยงานที่ 22 ประเภทศูนย์บริหารจัดการ (Management center) ภายในสำนักงานอธิการบดี

 • 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

  มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งเลขที่ 1099/2554 แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ ให้ ศ.พญ.ชูศรี พิศลยบุตร ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนให้รักษาการแทน
  ผู้อำนวยการฯ จนกว่าจะมีการสรรหาผู้อำนวยการฯ

 • 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

  มหาวิทยาลัยมหิดลออกประกาศเรื่อง การบริหารงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2554 โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานภายในศูนย์ฯ

 • 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

  มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งเลขที่ 3083/2554 แต่งตั้งผู้อำนวยการให้ ศ.พญ. พรรณแข มไหสวริยะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2554 มีวาระ 4 ปี

 • 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

  มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งเลขที่ 30336/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น เพื่อกำกับดูแล
  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

 • 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

  มหาวิทยาลัยมหิดลออกประกาศเรื่อง การบริหารงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2557 โดยให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
  เรื่อง การบริหารงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2554 เพราะมีการปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ใหม่ เนื่องจากแยกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ออกจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีความเป็นอิสระ

 • 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

  - มหาวิทยาลัยมหิดลออกประกาศเรื่อง การบริหารงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ
  วาระการดำรงตำแหน่ง และการได้มาซึ่งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ

  - มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งเลขที่ 2083/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากเปลี่ยนอธิการบดีใหม่

 • 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

  เนื่องด้วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ หมดวาระ จึงได้มีการสรรหาและแต่งตั้งใหม่ โดย ศ.พญพรรณแข มไหสวริยะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นสมัยที่ 2

 • 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559

  มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งเลขที่ 2066/2559 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี (ฉบับที่ 3) มอบหมายให้ศูนย์ฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 16 กันยายน พ.ศ. 2559

  - มหาวิทยาลัยมหิดลออกประกาศเรื่อง การบริหารงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ
  วาระการดำรงตำแหน่ง และการได้มาซึ่งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ เพื่อให้การบริหารงานภายในศูนย์ฯ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารจัดการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

  - มหาวิทยาลัยมีคำสั่งเลขที่ 2783/2559 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกรรมการ

 • 29 กันยายน พ.ศ. 2559

  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งเลขที่ 2872/2559 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกรรมการ

 • 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลาออกจาตำแหน่ง และยังไม่มีการสรรหาใหม่

 • 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

  เปลี่ยนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีคำสั่งเลขที่ 2324/2560 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ โดยมอบหมายให้ศูนย์ฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์)

 • 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 14/2561 มีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เกณฑ์การกำหนดหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี โดยให้ตัดศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ออก เพราะศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนอยู่ภายใต้ สำนักงานการธำรงจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย

 • 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีคำสั่งเลขที่ 2393/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมอบหมายให้
  นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล
  อีกตำแหน่งหนึ่ง

 • 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

  มหาวิทยาลัยมหิดลมีประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี)(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้ยกเลิกชื่อ "ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
  การวิจัยในคน" และให้ใช้ชื่อ "ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย" แทน

 • 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีคำสั่งเลขที่ 1798/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี โดยมี รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร และ รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ
  เป็นรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีคำสั่งเลขที่ 2269/2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย โดยมอบหมายให้ ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ อดีตผู้อำนวยการ
  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

 • 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

  มหาวิทยาลัยมหิดลให้ยกเลิกคำสั่งเลขที่ 2269/2562 พร้อมมีคำสั่งเลขที่ 3562/2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ด้านการวิจัยในคน การวิจัยที่
  ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการ โดยมอบหมายให้ ศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ และ
  ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยในคน อ.สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  ศ.ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการ

 • 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีคำสั่งเลขที่ 2608/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และนางพรพิมล อดัมส์ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ให้กำกับดูแลศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

 • 1 เมษายน พ.ศ. 2564

  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีคำสั่งเลขที่ 953/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร เป็นรักษาการแทน
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ให้กำกับดูแลศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยอีกท่านหนึ่ง

 • 1 กันยายน พ.ศ. 2564

  มหาวิทยาลัยมหิดลให้ยกเลิกคำสั่งเลขที่ 3562/2562 พร้อมมีคำสั่งเลขที่ 2377/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โดยมอบหมายให้ ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

 • 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีคำสั่งเลขที่ 1997/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย โดยมอบหมายให้ ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล
  เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

 • 14 กันยายน พ.ศ. 2565

  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีคำสั่งเลขที่ 3424/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร โดยแต่งตั้งให้ ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

 • 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีคำสั่งเลขที่ 1383/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน โดยแต่งตั้งให้ นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยอีกตำแหน่งหนึ่ง เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยได้รับอนุมัติให้โอนย้ายไปปฏิบัติงานที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง