ประวัติความเป็นมา Subheading

ประวัติความเป็นมาของ
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศว่า “ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน” มีสถานภาพเป็นโครงการจัดตั้ง ภายใต้การกำกับของอธิการบดี แต่บุคลากรยังสังกัดกองบริหารงานวิจัย

16 มีนาคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้เพิ่มศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นหน่วยงานที่ 22 ประเภทศูนย์บริหารจัดการ (Management center) ภายในสำนักงานอธิการบดี

31 มีนาคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งเลขที่ 1099/2554 แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ ให้ ศ.พญ.ชูศรี พิศลยบุตร ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ให้รักษาการผู้อำนวยการฯ จนกว่าจะมีการสรรหาผู้อำนวยการฯ

8 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหิดลออกประกาศเรื่อง การบริหารงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2554 โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานภายในศูนย์ฯ

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งเลขที่ 3083/2554 แต่งตั้งผู้อำนวยการให้ ศ.พญ. พรรณแข มไหสวริยะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2554 มีวาระ 4 ปี

21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งเลขที่ 30336/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น เพื่อกำกับดูแลศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมหิดลออกประกาศเรื่อง การบริหารงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2557 โดยให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง การบริหารงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2554 เพราะมีการปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ใหม่ เนื่องจากแยกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ออกจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีความเป็นอิสระ

5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมหิดลออกประกาศเรื่อง การบริหารงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการได้มาซึ่งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ

5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งเลขที่ 2083/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากเปลี่ยนอธิการบดีใหม่

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เนื่องด้วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ หมดวาระ จึงได้มีการสรรหาและแต่งตั้งใหม่ โดย ศ.พญพรรณแข มไหสวริยะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นสมัยที่ 2

22 กรกฎาคม พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งเลขที่ 2066/2559 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี (ฉบับที่ 3) มอบหมายให้ศูนย์ฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

16 กันยายน พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมหิดลออกประกาศเรื่อง การบริหารงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการได้มาซึ่งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ เพื่อให้การบริหารงานภายในศูนย์ฯ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารจัดการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

16 กันยายน พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีคำสั่งเลขที่ 2783/2559 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกรรมการ

29 กันยายน พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีคำสั่งเลขที่ 2872/2559 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกรรมการ

1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลาออกจาตำแหน่ง และยังไม่มีการสรรหาใหม่

8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปลี่ยนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีคำสั่งเลขที่ 2324/2560 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ โดยมอบหมายให้ศูนย์ฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีคำสั่งเลขที่ 2393/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมอบหมายให้นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล อีกตำแหน่งหนึ่ง

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลมีประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี)(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้ยกเลิกชื่อ "ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน" และให้ใช้ชื่อ "ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย" แทน