วิสัยทัศน์และพันธกิจ Subheading


 
 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนระดับชาติและอาเซียน และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนในสถาบันวิจัยที่มีหลายคณะกรรมการฯ เพื่อการกำกับดูแลด้านจริยธรรมการวิจัยในคนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและได้มาตรฐานสากลเพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพเป็นเครือข่ายกับสถาบันอื่นในระดับประเทศได้ในอนาคต

พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายกำกับดูแลโครงการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดลเชิงระบบเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. เผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

3. พัฒนาระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมที่ได้จัดตั้งขึ้นให้มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคณะด้วยการเยี่ยมสำรวจภายในทุก 3 ปี

4. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน


 

โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง