โครงสร้างหน่วยงาน Subheading

โครงสร้างหน่วยงาน

แนะนำบุคลากร

นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

Tel: 02-849-6130

นางสาวศิริภา เคลื่อนคล้อย
นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างาน)

Tel: 02-849-6220 Fax: 02-849-6274

นางสาวประภาพรรณ ศูนย์กลาง
นักวิชาการศึกษา

Tel: 02-849-6220 Fax: 02-849-6274