Welcome to MUCERif

การจัดอบรม

การให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อให้เกิดความตระหนักในหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักวิจัย ในการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัย

ระบบ MU-ARIRB

ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานประจำปีและรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (MU-ARIRB) สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรวบรวมเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ระบบ MU-HRRM

เว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อจัดการข้อมูลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-HRRM) ช่วยนักวิจัยในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรอง, ช่วยกรรมการจริยธรรมในการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย ช่วยเจ้าหน้าที่ในการเก็บรักษาและสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย รวมทั้งรายงานผลงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

บทเรียนออนไลน์

บทเรียนทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจัยด้วยตนเอง

แบบประเมินนี้จะช่วยนักวิจัยประเมินว่าจำเป็นจะต้องส่งโครงการวิจัยมาขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนหรือไม่ และจะอยู่ในขอบข่ายการพิจารณาแบบใด

CITI PROGRAM

โปรแกรมเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคน

มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกียวกับการวิจัย

แหล่งรวบรวมมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

แหล่งรวบรวมคำถามและคำตอบด้านจริยธรรมการวิจัยในคนที่พบบ่อย

กฎหมายไทยและข้อบังคับเกี่ยวกับการวิจัย

แหล่งรวบรวมกฎหมายไทยและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

MU Central-IRB (MU-CIRB)

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลางของ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับโครงการวิจัยของทุกส่วนงานที่ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงาน


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง