Google

www    sp.mahidol.ac.th

มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
 
                           
 
 
 
 
     
     
                        มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีการดำเนินการวิจัยเป็นจำนวนมากและ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี เมื่อ 16 มีนาคม 2554 เพื่อให้การกำกับดูแลและส่งเสริมให้โครงการวิจัยที่ดำเนินการกับคน หรือใช้สิ่งส่งตรวจที่มาจากคน (ซึ่งสามารถเจาะจงระบุถึงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของสิ่งส่งตรวจได้ เช่น เลือด, สารคัดหลั่ง, ชิ้นเนื้อ และอื่นๆ) หรือการศึกษาโดยใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นของผู้ใด ที่ดำเนินการในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยในมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ยอมรับและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่แก่สาธารณะได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง  
     
  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     
     
 
1. พัฒนานโยบายเพื่อการกำกับดูแลโครงการวิจัยในคน ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงานขึ้น ในส่วนงานที่มีศักยภาพ
เพียงพอเพื่อให้ สามารถกำกับดูแลโครงการวิจัยได้อย่างใกล้ชิดโดย
กำหนดองค์ประกอบและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงาน ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย สำหรับส่วนงานที่ไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
 
  การวิจัยในคน จะได้รับการกำกับดูแลจากคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของศูนย์ส่งเสริม  
  จริยธรรมการวิจัยในคน และส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในการกำกับดูแล  
  โครงการวิจัยประเภทพหุสถาบัน (Multicenter study) ที่ดำเนินการร่วมกันหลายส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
     
     
  2. เผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าในหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม  
  การวิจัยในคนสร้างความตระหนักในหน้าที่ของนักวิจัยที่จะให้ความเคารพ พิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย  
     
     
  3. พัฒนาระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ  
  มหาวิทยาลัยด้วยการเยี่ยมสำรวจเพื่อการประกันคุณภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
  ประจำส่วนงานทุก 3 ปี  
     
     
  4. ศูนย์กลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล  
  ด้วยการจัดประชุมคร่อมสายงานระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ  
  ติดตามรวบรวมผลการดำเนินงานประจำปีของทุกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ  
  เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดลในการติดต่อกับหน่วยงานอื่น เช่น  
  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย เป็นต้น  
     
     
 
 
     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
 
       สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
       อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-849-6220, 6223 โทรสาร 02-849-6223
     สงวนสิทธิ์ © 2557 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.