Google

www    sp.mahidol.ac.th

มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
 
                           
 
 
 
การเยี่ยมสำรวจภายในเพื่อการประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
            การเยี่ยมสำรวจภายใน เพื่อประกันคุณภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจัดทำขึ้นเพื่อช่วย  
  ให้การดำเนินงานในการพิจารณารับรองและติดตามโครงการวิจัยในคน ของทุกคณะกรรมการฯ  ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล   
  เป็นมาตรฐานเดียวกันและได้มาตรฐานสากล กระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการที่เป็นตัวอย่างที่ดี  
  ของแต่ละคณะกรรมการฯ อย่างกัลยาณมิตร  
            เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 มีกำหนดเยี่ยมสำรวจปีละ 2 คณะกรรมการฯ และเยี่ยมสำรวจซ้ำทุก 3 ปี และยกเลิกดำเนินการ  
  โดยเปลี่ยนเป็นการส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ เมื่อปี พ.ศ. 2559  
     
 
บัดนี้ ผู้บริหารมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการอีกครั้งในปี พ.ศ. 2560 มีกำหนดเยี่ยมสำรวจปีละ 3 คณะกรรมการฯ
 
 
และเยี่ยมสำรวจซ้ำทุก 3 ปี ตามระบบของการประกันคุณภาพ
 
     
 

 

 

 

   
         
   
    
    
    
 
         
 
 
 
     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
 
     สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
     อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-849-6220, 6223 โทรสาร 02-849-6223
     สงวนสิทธิ์ © 2557 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.