Google

www    sp.mahidol.ac.th

มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
 
                           
 
 
 
การเยี่ยมสำรวจภายในเพื่อการประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 
  กระบวนการ     การดำเนินการตรวจเยี่ยม     มิติที่ตรวจเยี่ยม     แผนการเยี่ยมสำรวจ  
     
  กระบวนการ  
 
1. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนจะแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายใน
    มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ครบวาระจะต้องรับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อขอนัดวันที่
    พร้อมจะให้เข้าเยี่ยมสำรวจ
2. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนจะส่งหนังสือยืนยันวันที่จะเข้า
    เยี่ยมสำรวจและแบบฟอร์มการประเมินตนเองให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ
    ไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนวันเยี่ยมสำรวจจริง
3. ขอให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่จะรับการเยี่ยมสำรวจ ส่งข้อมูลมายังศูนย์
    ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน 30 วันก่อนวันเยี่ยมสำรวจ เพื่อจัดส่งให้
    ผู้เยี่ยมสำรวจศึกษาข้อมูลก่อนเข้าเยี่ยมสำรวจ ตามรายการดังต่อไปนี้
 
 
          - รายงานการประเมินตนเอง
          - แนวทางการดำเนินงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedures)
            ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
          - รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
            ย้อนหลัง 3 ปี โดยแยกประเภทเป็น Exemption
            review, Expedited review และ Full-board review เพื่อให้หัวหน้า
            ผู้เยี่ยมสำรวจคัดเลือกโครงการที่จะทำการทบทวน
          - รายชื่อคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อให้หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจคัดเลือก
            ผู้ที่จะทำการสัมภาษณ์  
 
  4. ระยะเวลาในการเยี่ยมสำรวจ 2  วัน โดยในวันแรกของการเยี่ยมสำรวจ ขอให้ตรงกับวันที่มีการประชุม  
      คณะกรรมการจริยธรรมฯตามกำหนดปกติ เพื่อให้ผู้เยี่ยมสำรวจได้มีโอกาสเข้าสังเกตการณ์ประชุม  
  5. คณะผู้เยี่ยมสำรวจจะแจ้งผลการสำรวจ และคำแนะนำแก่ผู้รับการเยี่ยมสำรวจในการประชุมปิดงานในวันที่ 2 ของ  
      การเยี่ยมสำรวจและจะส่งรายงานการเยี่ยมสำรวจพร้อมคำแนะนำภายใน 1 เดือนหลังวันเยี่ยมสำรวจ  
  6. หากสามารถให้การรับรองได้ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน จะจัดส่งใบรับรองไปยังคณะกรรมการจริยธรรมฯ  
    ผ่านคณบดี
  7. หากยังไม่สามารถให้การรับรองได้ในคราวเดียว จะขอให้คณะกรรมการจริยธรรมที่รับการเยี่ยมสำรวจ ดำเนินการ  
      ปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เยี่ยมสำรวจ และรายงานผลการปรับปรุงมายังศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนภายใน  
      3 เดือน เพื่อพิจารณารับรองภายหลังการเสนอแผนการพัฒนา  
  8. เมื่อได้รับการรับรองแล้ว จะมีการเยี่ยมเพื่อติดตามทุก 3 ปี  
 
 
 
     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
 
       สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
       อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-849-6220, 6223 โทรสาร 02-849-6223
     สงวนสิทธิ์ © 2557 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.