Google

www    sp.mahidol.ac.th

มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
 
                           
 
 
 
 
     
     
  มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศนโยบายในการกำกับดูแลโครงการวิจัยในคน ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้  
     
 
   
    สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนขึ้นในส่วนงานต่างๆ ที่มีความพร้อม
    เพื่อมอบอำนาจให้กำกับดูแลโครงการวิจัยในคนที่ส่วนงานเกี่ยวข้อง โดยกำหนดองค์ประกอบของ
    คณะกรรมการจริยธรรมฯ และกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
    ในคนที่จัดตั้งขึ้น ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
   
 
     
 
   
  ในการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หัวหน้าส่วนงานจะเป็นผู้แจ้งขึ้นทะเบียนต่อ  
  อธิการบดี  
   
 
     
 
   
    โครงการวิจัยในคนของส่วนงานที่ไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จะได้รับการ
    กำกับดูแลจากคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของศูนย์ส่งเสริม
    จริยธรรมการวิจัยในคน มีสำนักงานอยู่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี
   
 
     
 
   
  โครงการวิจัยในคนทุกโครงการจะต้องได้รับการพิจารณาทบทวน และได้รับการรับรองจาก  
  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนเริ่มดำเนินการ ในกรณีที่โครงการวิจัยมีความซับซ้อน  
  นักวิจัยสามารถเข้าชี้แจงเพิ่มเติมกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ หรือคณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจ  
  เชิญนักวิจัยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้  
   
 
     
 
   
    นักวิจัยจะต้องดำเนินงานวิจัยตามโครงร่างที่ได้รับการรับรอง ในกรณีที่นักวิจัยไม่เห็นพ้องกับมติ
    ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน นักวิจัยสามารถอุทธรณ์และชี้แจงเหตุผลประกอบได้
    หากนักวิจัยต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัยภายหลังจากที่ได้รับการรับรองแล้วจะต้องแจ้งให้
    คณะกรรมการจริยธรรมฯ ทราบและรับรองทุกครั้ง
   
 
     
 
   
  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จะติดตามกำกับดูแลโครงการวิจัยที่ให้การรับรองไปจนกว่า  
  โครงการวิจัยจะแล้วเสร็จ โดยนักวิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยตามกำหนด  
  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัย และแจ้งปิด  
  โครงการวิจัยเมื่อแล้วเสร็จ  
   
 
     
 

     เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (Center of Ethical Reinforcement for Human Research – MU CERif) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ฯ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธานจึงได้ทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการวิจัยในคน ให้เป็นไปตามประกาศนี้ โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ด้วยการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายไปยังประธานฯ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เลขานุการ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของทุกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากทุกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มานำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ฯ เพื่อการสื่อสาร 2 ทางให้สามารถพัฒนานโยบายในการกำกับดูแลโครงการวิจัยในคน ได้สอดคล้องกับเกณฑ์สากล

 
     
 
 
     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
 
       สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
       อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-849-6220, 6223 โทรสาร 02-849-6223
     สงวนสิทธิ์ © 2557 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.