Google

www    sp.mahidol.ac.th

มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
 
                           
 
 
           
           
    สำหรับโครงการใหม่  
           
      จดหมายนำส่งโครงการวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน สำหรับนักศึกษา  
      จดหมายนำส่งโครงการวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน สำหรับอาจารย์หรือนักวิจัย  
      แบบเสนอโครงการวิจัยฯ (MU Central-IRB Submission form) -Thai  
      แบบเสนอโครงการวิจัยฯ (MU Central-IRB Submission form) -English  
      เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยกับผู้เข้าร่วมการวิจัย 18 ปีขึ้นไป (Participant Information Sheet 18+)-Thai  
      เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยกับผู้เข้าร่วมการวิจัย 18 ปีขึ้นไป (Participant Information Sheet 18+)-English  
      หนังสือแสดงเจตนายินยอม 18 ปีขึ้นไป (Informed Consent Form 18+) -Thai  
      หนังสือแสดงเจตนายินยอม 18 ปีขึ้นไป (Informed Consent Form 18+)-English  
      เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับการวิจัยที่ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถาม (Self-administered questionnaire)  
        * ไม่ต้องใช้หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ -Thai  
      เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับการวิจัยที่ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถาม (Self-administered questionnaire)  
        * ไม่ต้องใช้หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ-English  
      เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 7-12 ปี (สำหรับผู้ปกครอง)  
      หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ สำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 7-12 ปี (สำหรับผู้ปกครอง)  
      คำอธิบายโครงการวิจัยและการขอความยินยอมสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี (Assent form)(สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี)  
      เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ -17 ปี (ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน)  
      หนังสือแสดงเจตนายินยอมสำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ -17 ปี (ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน)  
      เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิจัย และเก็บไว้ศึกษาต่อในอนาคต-Thai  
      แบบฟอร์ม MTA(MATERIAL TRANSFER AGREEMENT)  
      แบบฟอร์มนำส่งค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย  
           
           
    สำหรับโครงการที่ต้องแก้ไข/ชี้แจงโครงการตามมิติที่ประชุม
 
           
      จดหมายนำส่งโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน สำหรับนักศึกษา  
      จดหมายนำส่งโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน สำหรับอาจารย์หรือนักวิจัย  
      แบบเสนอโครงการวิจัยฯ (MU Central-IRB Submission form) -Thai ฉบับที่เคยเสนอคณะกรรมการฯ  
      แบบเสนอโครงการวิจัยฯ (MU Central-IRB Submission form) -English ฉบับที่เคยเสนอคณะกรรมการฯ  
      เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย กรณีที่ต้องแก้ไข (Participant Information Sheet)  
      หนังสือแสดงเจตนายินยอม กรณีที่ต้องแก้ไข (Informed Consent Form)  
      แบบฟอร์มการปรับแก้ไขโครงการวิจัยตามข้อซักถามของกรรมการฯ -thai  
      แบบฟอร์มการปรับแก้ไขโครงการวิจัยตามข้อซักถามของกรรมการฯ -English  
           
           
    สำหรับการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการหลังได้รับการรับรอง  
           
      จดหมายนำส่งโครงการวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน
 
      แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment)-Thai  
      แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment) -English  
      แบบฟอร์มรายงานการเบี่ยงเบยโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Deviation Report)-Thai  
      แบบฟอร์มรายงานการเบี่ยงเบยโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Deviation Report)-English  
      เอกสารลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีเป็นนักศึกษาที่ขอรับรองโครงการย่อย)  
           
    สำหรับการต่ออายุหรือปิดโครงการ
 
           
      จดหมายนำส่งโครงการวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน (นักศึกษาต่ออายุ/ปิด-Thai)  
      จดหมายนำส่งโครงการวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน (นักศึกษาต่ออายุ/ปิด-English)  
      จดหมายนำส่งโครงการวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน (อาจารย์หรือนักวิจัยต่ออายุ/ปิด-Thai)  
      จดหมายนำส่งโครงการวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน (อาจารย์หรือนักวิจัยต่ออายุ/ปิด-English)  
      แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง (ต่ออายุโครงการวิจัยในคน)-Thai  
      แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง (ต่ออายุโครงการวิจัยในคน)-English  
      แบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย (ปิดโครงการวิจัยในคน)-Thai  
      แบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย (ปิดโครงการวิจัยในคน)-English  
           
    แบบฟอร์มอื่นๆ  
           
      แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
        มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว (Adverse Event Report) -Thai  
      แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
        มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว (Adverse Event Report) -English  
      รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย  
      แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการวิจัย (Protocol Amendment)  
        สำหรับ Multidisciplinary, Multicenter Research  
      ใบคำร้องขอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มอบอำนาจในการกำกับดูแลโครงการวิจัย  
        ในคนแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของท้องถิ่นในประเทศอื่น-Thai  
      ใบคำร้องขอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มอบอำนาจในการกำกับดูแลโครงการวิจัย  
        ในคนแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของท้องถิ่นในประเทศอื่น -English  
           
 
     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
 
       สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
       อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-849-6220, 6223 โทรสาร 02-849-6223
     สงวนสิทธิ์ © 2557 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.