คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

MU Central-IRB (MU-CIRB)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลางของ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับโครงการวิจัยของทุกวิทยาเขตที่ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ และทุกส่วนงานภายในศาลายา

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SIRB)

ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 2 ห้อง 210 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : (+66)-2419-2667 - 72
โทรสาร : (+66)-2411-0162

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่อยู่ : สำนักวิจัย อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (+66)-2201-1544
โทรสาร : (+66)-2201-2772

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (TM EC)

ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : (+66)-2354-9100-4 #1349, #1525
โทรสาร : (+66)-2306-9126

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PHIRB)

ที่อยู่ : อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : (+66)-2354-8543-9 #1412, #1127
โทรสาร : (+66)-2354-8554

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ (NSIRB)

ที่อยู่ : ห้อง 503 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+66)-2441-5333 #2531, #2532
โทรสาร : (+66)-2441-5333 #2531

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ (MUSSIRB)

ที่อยู่ : ชั้น 3 ตึกคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : (+66)-2441-9180 หรือ (+66)-2800-2840-78 #1010
โทรสาร : (+66)-2441-9181

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ (DTPY-IRB)

ที่อยู่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ชั้น 11 เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (+66)-2200-7622
โทรสาร : (+66)-2200-7622

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (IPSR-IRB)

ที่อยู่ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : (+66)-2441-0201-4 #228
โทรสาร : (+66)-2441-9333


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง