คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

MU Central-IRB (MU-CIRB)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลางของ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การพิจารณารับรอง
ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับโครงการวิจัยของทุกวิทยาเขตที่ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ
และทุกส่วนงานภายในศาลายา

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล (SIRB)

ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 2 ห้อง 210 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : (+66)-2419-2667 - 72

โทรสาร : (+66)-2411-0162

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่อยู่ : สำนักวิจัย อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (+66)-2201-1544

โทรสาร : (+66)-2201-2772

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
(TM EC)

ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ : (+66)-2354-9100-4 #1349, #1525

โทรสาร : (+66)-2306-9126

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
(PHIRB)

ที่อยู่ : อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ : (+66)-2354-8543-9 #1412, #1127

โทรสาร : (+66)-2354-8554

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน
คณะพยาบาลศาสตร์
(NSIRB)

ที่อยู่ : ห้อง 503 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (+66)-2441-5333 #2531, #2532

โทรสาร : (+66)-2441-5333 #2531

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน
สาขาสังคมศาสตร์
(MUSSIRB)

ที่อยู่ : ชั้น 3 ตึกคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : (+66)-2441-9180 หรือ (+66)-2800-2840-78 #1010

โทรสาร : (+66)-2441-9181

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน
คณะทันตแพทยศาสตร์
และคณะเภสัชศาสตร์
(DTPY-IRB)

ที่อยู่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ชั้น 11 เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (+66)-2200-7622

โทรสาร : (+66)-2200-7622

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน
สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม (IPSR-IRB)

ที่อยู่ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ : (+66)-2441-0201-4 #223

โทรสาร : (+66)-2441-9333


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง