แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการวิจัยในคน

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นที่จะให้งานวิจัยที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย อยู่ในกรอบของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคนตามเกณฑ์สากล

ผู้วิจัยควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้และตระหนักในหน้าที่ของตน พิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย ตามเกณฑ์จริยธรรมหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคนตามเกณฑ์สากล

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พัฒนาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการวิจัยในคนขึ้นเพื่อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น แต่การตัดสินว่าคำตอบที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่ท่านสังกัดคืออะไร ขึ้นอยู่กับแนวทางการดำเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจำส่วนงานของท่าน โปรดปรึกษากับประธานฯ หรือกรรมการจริยธรรมฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงานหรือภายในวิทยาเขต

ประเด็นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

 
คำแนะนำสำหรับผู้วิจัยในการส่งข้อมูลโครงการวิจัยมายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป (เฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหิดล)

 
ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรใดใน CITI PROGRAM ที่สามารถใช้ประกอบการขอรับพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (เฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหิดล)
คำแนะนำสำหรับนักวิจัยเกี่ยวกับเอกสารชี้แจงและหนังสือแสดงเจตนายินยอม
การขอการรับรองพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (สำหรับโครงการวิจัยประเภทพหุสถาบัน)
การดำเนินการวิจัยอย่างรับผิดชอบ (Responsible conduct of research)
คำแนะนำในการกรอกข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบฟอร์มประเมินตนเอง

เข้าข่ายการวิจัยในคนหรือไม่ (Eng, Thai)

Download

เข้าข่ายการวิจัยในคน
ประเภท Exemption หรือไม่

Download

เข้าข่ายการวิจัยในคน
ประเภท Expedited หรือไม่

Download
เกณฑ์ expedited review (Eng)

ความเป็นไปได้ใน
การยกเว้นการ
ขอความยินยอม

Download

โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง