แบบฟอร์มสำหรับยื่นเสนอขอการรับรองด้านจริยธรรมฯ (MU-CIRB)

แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการวิจัย
จดหมายนำส่งโครงการวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน สำหรับนักศึกษา
จดหมายนำส่งโครงการวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน สำหรับอาจารย์หรือนักวิจัย
แบบเสนอโครงการวิจัยฯ (MU Central-IRB Submission form) -Thai
แบบเสนอโครงการวิจัยฯ (MU Central-IRB Submission form) -English
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการวิจัยในคน -Thai

 
เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองของเด็กผู้เข้าร่วมวิจัยที่อายุ 0-6 ปี (สำหรับผู้ปกครอง)
(Information sheet for legal guardian – participants age 0-6 years)-Thai

 
หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้เด็กเข้าร่วมวิจัยสำหรับผู้ปกครองของเด็กที่อายุ 0-6 ปี (สำหรับผู้ปกครอง)
(Informed consent form for legal guardian – participants age 0-6 years)-Thai

 
เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองของเด็กผู้เข้าร่วมวิจัยที่อายุ 7-12 ปี (สำหรับผู้ปกครอง)
(Information sheet for legal guardian – participants age 7-12 years)-Thai

 
หนังสือแสดงเจตนายินยอมสำหรับผู้ปกครองของเด็กผู้เข้าร่วมวิจัยที่อายุ 7-12 ปี (สำหรับผู้ปกครอง)
(Informed consent form for legal guardian – participants age 7- 12 years)-Thai

 
คำอธิบายโครงการวิจัยและการแสดงความยินยอมเข้าร่วมวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี (สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี)
(Assent form for children 7-12 years)-Thai
เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองและเด็กผู้เข้าร่วมวิจัยที่อายุ 13-17 ปี (ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน)
(Information sheet for legal guardian and participants age 13-17 years)-Thai

 
หนังสือแสดงเจตนายินยอมของผู้ปกครองและเด็กผู้เข้าร่วมวิจัยที่อายุ 13-17 ปี (ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน)
(Informed consent form for legal guardian and participants age 13 -17 years)-Thai
เอกสารชี้แจงสำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่อายุ 18 ปีขึ้นไป (Participants Information sheet (age 18 years or older))-Thai
เอกสารชี้แจงสำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่อายุ 18 ปีขึ้นไป (Participants Information sheet (age 18 years or older))-English

 
หนังสือแสดงเจตนายินยอมของผู้เข้าร่วมวิจัยที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป (Informed consent form for research participants
(age 18 years or older)) -Thai

 
หนังสือแสดงเจตนายินยอมของผู้เข้าร่วมวิจัยที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป (Informed consent form for research participants
(age 18 years or older))-English

 
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับการวิจัยที่ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถาม (Self-administered questionnaire)
* ไม่ต้องใช้หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ -Thai

 
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับการวิจัยที่ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถาม (Self-administered questionnaire)
* ไม่ต้องใช้หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ-English
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิจัย และเก็บไว้ศึกษาต่อในอนาคต-Thai
แบบฟอร์ม MTA (MATERIAL TRANSFER AGREEMENT)
แบบฟอร์มนำส่งค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย
    สำหรับการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการหลังได้รับการรับรอง
จดหมายนำส่งโครงการวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน
แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment)-Thai
แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment) -English
แบบฟอร์มรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Deviation Report)-Thai
แบบฟอร์มรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Deviation Report)-English
เอกสารลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีเป็นนักศึกษาที่ขอรับรองโครงการย่อย)
    สำหรับการต่ออายุหรือปิดโครงการ
จดหมายนำส่งโครงการวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน (นักศึกษาต่ออายุ/ปิด-Thai)
จดหมายนำส่งโครงการวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน (นักศึกษาต่ออายุ/ปิด-English)
จดหมายนำส่งโครงการวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน (อาจารย์หรือนักวิจัยต่ออายุ/ปิด-Thai)
จดหมายนำส่งโครงการวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคน (อาจารย์หรือนักวิจัยต่ออายุ/ปิด-English)
แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง (ต่ออายุโครงการวิจัยในคน)-Thai
แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง (ต่ออายุโครงการวิจัยในคน)-English
แบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย (ปิดโครงการวิจัยในคน)-Thai
แบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย (ปิดโครงการวิจัยในคน)-English

 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว
(Adverse Event Report)-Thai

 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว
(Adverse Event Report) -English
รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย

 
แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการวิจัย (Protocol Amendment) สำหรับ Multidisciplinary, Multicenter Research

 
ใบคำร้องขอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มอบอำนาจในการกำกับดูแลโครงการวิจัยในคนแก่คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนของท้องถิ่นในประเทศอื่น-Thai

 
ใบคำร้องขอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มอบอำนาจในการกำกับดูแลโครงการวิจัยในคนแก่คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนของท้องถิ่นในประเทศอื่น -English

โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง