คำถามและคำตอบที่พบบ่อย (FAQ)

รู้จัก Compassionate use
การวิจัยในภาวะภัยพิบัติ/โรคระบาด
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางชีวการแพทย์แตกต่างกันอย่างไร
การขอตำแหน่งทางวิชาการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนและการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างไร
ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550
การลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก (TCTR: Thai Clinical Trials Registry)
กรณีศึกษา ยาบริจาค การให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย การเข้าถึงยาที่เกิดจากการวิจัย
การพัฒนาแบบสอบถาม และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ว่ากระบวนการใดที่จะต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

 
โครงการวิจัยของนักศึกษาที่เป็นโครงการย่อยภายในโครงการซึ่งผ่านการรับรองแล้วของอาจารย์ที่ปรึกษา (Research within a Faculty Advisor's Approved Protocol)

โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง