ประเด็นทางจริยธรรม (Ethical consideration)  
กรณีที่พบว่าโครงการวิจัย ตรงส่วนของบทนำหรือความสำคัญของปัญหา ไม่มีการกล่าวถึงงานวิจัยที่ผ่านเพียงพอ เพื่อแสดงถึงภูมิหลัง และเพื่อเป็นการแสดงถึงว่ายังมีช่องว่างขององค์ความรู้ จึงจำเป็นต้องมีการวิจัยนี้ขึ้นมา กรณีเช่นนี้ คกก.จริยธรรมฯ สามารถแนะนำให้เพิ่มเติมได้หรือไม่ หรือไม่ใช่บทบาทหน้าที่
งานวิจัยเชิงทดลองขนาดเล็กในโรงพยาบาล ที่แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ที่พบมักจะจับฉลากแบ่งกลุ่ม หรือไม่ก็ใช้ช่วงเวลา คือช่วงแรกจะเก็บข้อมูลกลุ่มควบคุมทั้งหมด เมื่อครบจำนวนแล้ว ก็จะเก็บกลุ่มทดลองต่อ อ.มีความคิดเห็นอย่างไร และมีคำแนะนำอย่างไร
ถ้า COA อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ลงมือทำวิจัย แต่นักวิจัยต้องการส่ง amendment ก่อน แล้วค่อยลงมือทำวิจัย จะได้ไหม
Appropriateness of site หมายถึงอะไร และมีผลต่อคุณภาพงานวิจัยอย่างไร
กรณี โอกาสเกิดโรค น้อยกว่า 1 ใน หมื่น แต่โรคที่เกิดขึ้นนี้โอกาสเสียชีวิตสูงมาก ดังนั้น เมื่อคำนวนกลุ่มตัวอย่างออกมาแล้ว สมมุติว่าต้องใช้สัก 30 คน แต่ด้วยที่โอกาสเกิดโรคน้อย ทำให้เราหาผู้ป่วยได้เพียง 20 คน แบบนี้ ก็ไม่สามารถทำวิจัยได้เลยเพราะ กลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอ ใช่หรือไม่
วิจัยในผู้ต้องขังใช้สุ่มตัวอย่างจากเรือนจำ 4 ภาคจากเรือนจำทั้งหมด 142 แห่งได้หรือไม่
แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยจำเป็นหรือไม่ที่คณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาว่าผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผ่านการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) แล้วหรือไม่
Subject withdraw กับ drop out ต่างกันยังไง
นักศึกษาต่างชาติจะขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม สามารถจ้างล่ามมาเป็นผู้วิจัยร่วมได้ไหม

โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง