การพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย  (Human subject protection)  
กรณีงานวิจัยที่สามารถขอยกเว้นการขอคำยินยอมจากอาสาสมัคร มีกรณีใดบ้าง
สามารถขอความยินยอมผ่านทาง Google form ได้ไหม, การส่งแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ควรขอคำยินยอมหรือไม่
การศึกษาความคิดเห็นด้านการเมืองการปกครองของประชาชนทั่วไป ควรขอยกเว้นการขอคำยินยอมหรือไม่
การวิจัยเรื่องสุขภาพจิตของนักเรียนอายุ 15 - 19 ปี จำเป็นต้อง ขอคำยินยอมจาก ผู้ปกครองหรือไม่
ในการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ป่วย จะต้องขอความยินยอมไหม
งานวิจัย ที่ปลอมตัวเข้าไปสำรวจ เช่น ปลอมเป็นคนไข้เพื่อรับบริการโรงพยาบาล หรือซื้อยา ถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมการวิจัยหรือไม่
การทำวิจัยในชั้นเรียนกับกลุ่มนักศึกษาที่นักวิจัยสอน เราจำเป็นต้องขอความยินยอมหรือไม่
หากในโครงการวิจัยมีอาสาสมัครหลายกลุ่มเราต้องแยก Information sheet ตามประเภทของกลุ่มอาสาสมัครใช่หรือไม่
กรณีที่ทำวิจัยกับผู้ป่วยที่เลิกสารเสพติดได้ ควรให้อาสาสมัครลงนามใน consent form ไหม กรณีทำวิจัยเชิงคุณภาพ

โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง