วีดีโอการอบรมย้อนหลังและสื่อการสอน

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประจำสถาบัน ประจำปี 2565 (ด้านสังคมศาสตร์)


จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
และ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประจำสถาบัน ประจำปี 2565 (ด้านชีวการแพทย์)


จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565
และ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


สื่อการสอน


อะไรนะ? งานวิจัยในมนุษย์ ตอนที่ 1
 
อะไรนะ? งานวิจัยในมนุษย์ ตอนที่ 2
 
อะไรนะ? งานวิจัยในมนุษย์ ตอนที่ 3
 
อะไรนะ? งานวิจัยในมนุษย์ ตอนที่ 4

โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง