เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ตั้งค่า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่น เช่น Google Analytics เพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งาน อื่นๆ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และทราบถึงพฤติกรรมในการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้

Save

Welcome to MUCERR


จริยธรรมการวิจัย

จริยธรรมการวิจัยในคน

การเสนอโครงการวิจัยประเภทต่างๆ เพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการฯ

จริยธรรมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

การรับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ


แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

CITI PROGRAM

โปรแกรมเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคน

แบบประเมินตนเอง

แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเพียงแนวทางในการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น แต่การตัดสินว่าคำตอบที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่ท่านสังกัดคืออะไร ขึ้นอยู่กับแนวทางการดำเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจำส่วนงานของท่าน

ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่เกี่ยวกับการวิจัย

แหล่งรวบรวมประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย

แหล่งรวบรวมมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย

กฎหมายไทยและข้อบังคับเกี่ยวกับการวิจัย

แหล่งรวบรวมกฎหมายไทยและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

แหล่งรวบรวมคำถามและคำตอบด้านจริยธรรมการวิจัยในคนที่พบบ่อย


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง