จริยธรรมการวิจัยในคน

ประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดี ที่นักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เพื่อปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ สวัสดิภาพ ให้ความอิสระและความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย (อ้างอิงจากแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วช.)

จริยธรรมในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

หลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้สัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอนในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการดําเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน (อ้างอิงจากจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ วช.)

จริยธรรมการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

ประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดี ที่นักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ทั้งที่เป็นจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ให้มีลักษณะใหม่ตามที่องการ เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายสาขาให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพ (อ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช.)


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง