ข้อมูลการให้บริการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานข้อมูลสถิติผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2566 Download PDF

New Protocol

Certified

During Editing

Not Certified

New Protocol

Certified

During Editing

Not Certified

New Protocol

BSL-1

BSL-2 ,2+

BSL-3


รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2566 Download PDF


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง