จริยธรรมในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

Mahidol University-Institute Animal Care and
Use Committee (MU-IACUC)

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol University-Institute Animal Care and Use Committee (MU-IACUC) ให้การพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ดำเนินการในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการวิจัยของทุกวิทยาเขตและทุกส่วนงานที่ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ


ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ดำเนินการในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

นโยบายที่เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง

แหล่งรวบรวมประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัย กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ดำเนินการในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือ สพสว. เป็นหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 เป็นหน่วยงานกลางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล


คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประจำส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+66)-2201-5701
โทรสาร : -

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่อยู่ : ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราชพยาบาล อาคารศรีสวรินทิรา ชั้นใต้ดิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : (+66)-2419-5456
โทรสาร : -

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (+66)-2306-9100 #2111
โทรสาร : -

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : หน่วยบริการสัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์ เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (+66)-2644-8679 #5748
โทรสาร : -

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : (+66)-2441-5242
โทรสาร : (+66)-2441-0937

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง (ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ)

ที่อยู่ : ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : (+66)-2441-9341, (+66)-2441-0910
โทรสาร : (+66)-2441-9342

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ที่อยู่ : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : (+66)-2441-9003-7
โทรสาร : (+66)-2441-1310

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันโภชนาการ

ที่อยู่ : สถาบันโภชนาการ เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : (+66)-2849-2380-417
โทรสาร : -


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง