การรับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol University-Institutional Biosafety Committee (MU-IBC) ให้การพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ใช้จุลินทรีย์ก่อโรค (infectious agent) หรือใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม และ/หรือแมลงพาหะ (arthropod vector)

การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อขอคำรับรองจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง