แผนการจัดอบรมปี พ.ศ. 2563
ของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

มกราคม

เมษายน

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง