แผนการจัดอบรมปี พ.ศ. 2563
ของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

มกราคม

กุมภาพันธ์

 จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/63

มีนาคม

ยกเลิกการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เมษายน

พฤษภาคม

ยกเลิกการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

มิถุนายน

ยกเลิกการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

กรกฎาคม

ยกเลิกการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สิงหาคม

ยกเลิกการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

 IPSRIRB โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 (1/2563) (บรรยายภาษาไทย)

ธันวาคม


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง