แผนการจัดอบรมปี พ.ศ. 2562
ของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

มกราคม

จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/62

 MUSSIRB จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (บรรยายภาษาไทย)

 MUSSIRB จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (บรรยายภาษาอังกฤษ)

กุมภาพันธ์

 โครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับกรรมการ ครั้งที่ 1/62

 โครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 1/62

มีนาคม

 จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 1/62

 IPSRIRB โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์

 SIRB ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน

 RAMAIRB การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 1

เมษายน

พฤษภาคม

 จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 2/62

 เตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับกรรมการ รุ่นที่ 1/62

 เตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน รุ่นที่ 1/62

 MUSSIRB การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (บรรยายภาษาไทย)

มิถุนายน

จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 2/62

 SIRB ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรทบทวน

กรกฎาคม

 โครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำรหับกรรมการ ครั้งที่ 2/62

 โครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 2/62

 SIRB ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน

 PHIRB อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิงหาคม

เตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับกรรมการ รุ่นที่ 2/62

เตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน รุ่นที่ 2/62

 MUSSIRB จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (บรรยายภาษาไทย)

 RAMAIRB การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2

กันยายน

 จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 3/62


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง