แผนการจัดอบรมปี พ.ศ. 2562
ของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

มกราคม

จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/62

 MUSSIRB จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (บรรยายภาษาไทย)

 MUSSIRB จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (บรรยายภาษาอังกฤษ)

กุมภาพันธ์

 โครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับกรรมการ ครั้งที่ 1/62

 โครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 1/62

เมษายน


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง