แผนการจัดอบรมปี พ.ศ. 2565
ของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

 วันที่ 30-31 : โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 1 (ด้านชีวการแพทย์)

เมษายน

พฤษภาคม

MUSSIRB วันที่ 30 : โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 1 (บรรยายภาษาไทย)

 SIRB วันที่ 31 : ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน

มิถุนายน

 วันที่ 23-24 : โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 2 (ด้านสังคมศาสตร์)

 IPSRIRB วันที่ 9 : IRB TALK#2

กรกฎาคม

ตุลาคม

พฤศจิกายน


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง