คำถามและคำตอบที่พบบ่อย (FAQ)

คำแนะนำสำหรับนักวิจัยเกี่ยวกับเอกสารชี้แจงและหนังสือแสดงเจตนายินยอม
รู้จัก Compassionate use
การเก็บข้อมูล-สิ่งส่งตรวจ (biospecimen)เกี่ยวกับโรค COVID-19 เพื่อการวิจัยในอนาคต ตอนที่ 2
การเก็บข้อมูล-สิ่งส่งตรวจ (biospecimen)เกี่ยวกับโรค COVID-19 เพื่อการวิจัยในอนาคต ตอนที่ 1
การวิจัยในภาวะภัยพิบัติ/โรคระบาด
การซื้อตัวอย่างเลือดมาจากบริษัทเอกชนมาใช้กับอุปกรณ์ sensor และต้องการทดสอบกับมนุษย์ต้องขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคนหรือไม่
การขอรับการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคนกับงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลผลตรวจวินิจฉัยที่บันทึกไว้จากการให้บริการโดยไม่เปิดเผยชื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางชีวการแพทย์แตกต่างกันอย่างไร
การขอการรับรองพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (สำหรับโครงการวิจัยประเภทพหุสถาบัน)
การนำเชื้อโรคที่ได้จากเซลล์ของผู้ป่วยมาใช้ในการทำงานวิจัย จัดว่าเป็นการวิจัยในคนหรือไม่
Collection, storage and use of biological materials and related data
เกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคนเกี่ยวกับการจัดการ human biological materials and related data
การดำเนินการวิจัยอย่างรับผิดชอบ (Responsible conduct of research)
การใช้เนื้อเยื่อเพื่อการวิจัย (Research using biospecimen)
การขอตำแหน่งทางวิชาการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนและการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างไร
ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550
การลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก (TCTR: Thai Clinical Trials Registry)
กรณีศึกษา ยาบริจาค การให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย การเข้าถึงยาที่เกิดจากการวิจัย
การพัฒนาแบบสอบถาม และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ว่ากระบวนการใดที่จะต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

 
โครงการวิจัยของนักศึกษาที่เป็นโครงการย่อยภายในโครงการซึ่งผ่านการรับรองแล้วของอาจารย์ที่ปรึกษา (Research within a Faculty Advisor's Approved Protocol)
งานวิจัยประเภทที่ไม่ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Type of Research that not require IRB review)
คำแนะนำในการกรอกข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
การวิจัยโดยใช้ Stored specimen

โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง