วีดีโอการอบรมย้อนหลัง

โครงการอบรมออนไลน์
เรื่อง “การเสนอผลงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับสายสนับสนุน”

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx)


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง