ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล

แนวปฏิบัติในการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2567
หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยในคน และโครงการที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2567
แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิจัยหรือสถิติ พ.ศ. 2567
แนวปฏิบัติการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2567
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม ของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2565
แนวปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายการวิจัยในคน พ.ศ. 2565
การยกเลิกประกาศการบริหารจัดการภายในศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
นโยบายในการกำกับดูแลการบริหารจัดการคลังชีววัตถุ ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิจัย พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
นโยบายในการกำกับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2559
ปรับเปลี่ยนชื่อของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB) (พ.ศ. 2557)
เกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงาน พ.ศ. 2553
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 1067/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 4062/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 1927/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการคลังเนื้อเยื่อ ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิจัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 1712/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 882/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 882/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 881/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 2967/2561 เรื่อง มอบอำนาจ
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 2967/2561 เรื่อง มอบอำนาจ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 2280/2561 เรื่อง มอบหมายอำนาจลงนามในข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 1920/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง