Google

www    sp.mahidol.ac.th

มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
 
                           
 
 
 
 
 
  แบบประเมินตนเอง
 
โครงการวิจัยของท่านเข้าข่ายการวิจัยในคนหรือไม่ ? 
  แบบประเมินว่าโครงการวิจัยของท่านเข้าข่ายการวิจัยในคนหรือไม่ (สำหรับอาจารย์และนักวิจัย - Eng, Thai)
  แบบประเมินว่าโครงการวิจัยของท่านเข้าข่ายการวิจัยในคนหรือไม่ (สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย - Eng, Thai)
     
  โครงการวิจัยของท่านเข้าข่ายการวิจัยในคนประเภท Exemption หรือไม่ ?
  แบบประเมินว่าโครงการวิจัยของท่านเข้าข่ายการวิจัยในคนประเภท Exemption หรือไม่ (Eng)
  แบบประเมินว่าโครงการวิจัยของท่านเข้าข่ายการวิจัยในคนประเภท Exemption หรือไม่ (Thai)
     
 
โครงการวิจัยของท่านเข้าข่ายการวิจัยในคนประเภท Expedited หรือไม่ ?
  แบบประเมินว่าโครงการวิจัยของท่านเข้าข่ายการวิจัยในคนประเภท Expedited หรือไม่ (Eng)
  เกณฑ์เรื่อง expedited review
     
 
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการยกเว้นการขอความยินยอม
  แบบประเมินความเป็นไปได้ในการยกเว้นการขอความยินยอม (Eng)
     
 
 
     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
 
       สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
       อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-849-6220, 6223 โทรสาร 02-849-6223
     สงวนสิทธิ์ © 2557 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.