ตารางการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ โครงการที่จะได้เข้าประชุมจะต้องส่งเอกสารที่ครบถ้วนมายังสำนักงานก่อนประชุมอย่างน้อย 2 สัปดาห์

มกราคม

    ครั้งที่ 2/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

กุมภาพันธ์

    ครั้งที่ 3/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

    ครั้งที่ 4/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม

    ครั้งที่ 5/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

    ครั้งที่ 6/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

เมษายน

    ครั้งที่ 7/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

    ครั้งที่ 8/2562
    ปิดรับ: วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

พฤษภาคม

    ครั้งที่ 9/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

    ครั้งที่ 10/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

มิถุนายน

    ครั้งที่ 11/2562
    ปิดรับ: วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

    ครั้งที่ 12/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

กรกฎาคม

    ครั้งที่ 13/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

    ครั้งที่ 14/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

สิงหาคม

    ครั้งที่ 15/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

    ครั้งที่ 16/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

กันยายน

    ครั้งที่ 17/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

    ครั้งที่ 18/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

ตุลาคม

    ครั้งที่ 19/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

    ครั้งที่ 20/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน

    ครั้งที่ 21/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

    ครั้งที่ 22/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม

    ครั้งที่ 23/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

    ครั้งที่ 24/2562
    ปิดรับ: วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
    ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามวันประชุมของแต่ละเดือน ได้ที่ 02-849-6224-5 **


โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง