Google

www    sp.mahidol.ac.th

มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
 
                           
 
 
 

การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน นอกจากจะช่วยพิทักษ์สิทธิ์และ
สวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักแล้วยังเป็นงานที่ช่วยประกันคุณภาพงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย (Quality System) อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสี่ยง (Risk Management) ในหลายด้าน

 

วิธีการประเมินตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความสำคัญของการ
ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ อันได้แก่ การปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานมีระบบ
ตรวจสอบเมื่อพบความบกพร่องก็มีกระบวนการแก้ไข และป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำเดิมอีกเป็นการ
ดำเนินการ ตามกระบวนการคุณภาพที่ครบวงจร

ในช่วง ๔ ปี ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจ
ภายใน เพื่อให้กรรมการจริยธรรมประจำส่วนงานต่างๆได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานที่ดี ซึ่งกระบวนการดังกล่าว สามารถทำได้เพียง ๒ ครั้งต่อปี อันเนื่องมาจากภารกิจของ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ของแต่ละส่วนงานมีมาก และในขณะนี้ มีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ถึง ๙ คณะในมหาวิทยาลัยมหิดล จึงทำให้ช่วงห่างระหว่างการเยี่ยมสำรวจแต่ละครั้งมีระยะเวลานาน
จึงได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการคุณภาพเป็นการส่งรายงานประเมินตนเองปีละครั้ง ซึ่งจะทำให้
สามารถสำรวจโอกาสพัฒนาได้อย่างเป็นพลวัตมากขึ้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขึ้นทะเบียน Federal Wide Assurance (FWA) กับ Office of Human Research Protection (OHRP), Department of Health and Human Service (DHHS), USA ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน จึงได้นำ “OHRP QA Self-Assessment Tool” มาใช้เป็นเครื่องมือให้ทุกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ใช้เป็นมาตรฐานในการพํมนางานของตนเองอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทุกคณะ

เพื่อส่งเสริมกระบวนการคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ดังได้กล่าวแล้ว จึงขอให้
ท่านโปรดดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบตนเองตามที่ส่งมานี้ และส่งกลับมายังศูนย์
ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 
 
 
 
 
 
     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
 
       สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
       อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-849-6220, 6223 โทรสาร 02-849-6223
     สงวนสิทธิ์ © 2557 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.