Google

www    sp.mahidol.ac.th

มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
 
                           
 
 
 
 
         
  มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SIRB)  
           
      แบบฟอร์มสำหรับโครงการใหม่ (Initial Protocol)  
      แบบฟอร์มสำหรับโครงการที่ผ่านการรับรองแล้ว (Continuing Protocol)

 

      แบบบันทึกข้อความขอสำเนาขออนุญาตและแจ้งสถานที่เก็บรักษายาวิจัย  
         
    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
           
      แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการใหม่ (New Submission)

 

      เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย/เพิ่มชื่อโครงการย่อย (Title/Subtitle)  
      เปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการ
 
      ต่ออายุโครงการ ( Continuig ) / แจ้งปิดโครงการ ( Closing Review)  
         
    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (FTM ECF)  
           
      Submission Forms  
         
    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสาธารณสุขศาสตร์  
           
      เอกสารประกอบเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

      เอกสารประกอบการเสนอโครงการที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น  
      เอกสารประกอบการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว  
      แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event Report)  
      เอกสารประกอบการแจ้งปิดโครงการวิจัย หรือขอขยายเวลารับรองโครงการวิจัย  
         
    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชุดกลางที่วิทยาเขตศาลายา (MU Central-IRB)  
           
    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ (MU-IRB-NS)  
           
      แบบฟอร์มสำหรับผู้วิจัย

 

         
    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สายสังคมศาสตร์ (MU-SSIRB )  
           
      แบบฟอร์มสำหรับผู้วิจัย

 

         
    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ (MU-DT/PY-IRB)  
           
      แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัย  
           
    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (MU IPSR)  
           
      แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจาก คจ.-วปส.  
           
 
 
     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
 
       สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
       อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-849-6220, 6223 โทรสาร 02-849-6223
     สงวนสิทธิ์ © 2557 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.