Google

www    sp.mahidol.ac.th

มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
 
                           
 
 
 
 
 
Download Biosafety Guidelines
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม พ.ศ. 2556
  แบบฟอร์มขอรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)
  แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและยกเว้นจากคณะอนุกรรมการฯ
   แบบฟอร์ม A : แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการยกเว้นฯ
   แบบฟอร์ม B : แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองฯ
  แบบฟอร์ม C : แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับการทดลองและวิจัย
    ในระดับถังหมักมากว่า 60 ลิตร หรือภาคสนาม
  แบบฟอร์ม D : ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ (MU-MTA)
  แบบฟอร์ม E : สำหรับการเคลื่อนย้ายเชื้อก่อโรค/สิ่งมีชีวิต
    ดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน
  แบบฟอร์มการสำรวจคู่มือทางรังสีและสารกัมมันตรังสี
  แบบฟอร์มการสำรวจคู่มือทางรังสีและสารกัมมันตรังสี

 

 
     
 
     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
 
       สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
       อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-849-6220, 6223 โทรสาร 02-849-6223
     สงวนสิทธิ์ © 2557 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.