Google

www    sp.mahidol.ac.th

มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
 
                           
 
 
     
    โครงการวิจัยซึ่งดำเนินการโดยบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  แต่มาดำเนินการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
  ขอบข่ายบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
 
  เก็บข้อมูลจากบุคลากรของส่วนงาน
  ใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้แล้ว (เช่น เวชระเบียน) หรือสิ่งส่งตรวจต่างๆ  ที่ระบุถึงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล/สิ่งส่งตรวจได้
    ซึ่งเก็บรักษาไว้ในส่วนงาน
  ใช้สถานที่ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถานที่วิจัย
 
  จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  
 
  ขออนุมัติเข้าทำวิจัยในสถานที่ต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยจากหัวหน้าส่วนงานหรือผู้มีอำนาจเทียบเท่า
  จะต้องมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน/ที่ปรึกษาหรือร่วมอยู่ในคณะวิจัย
 
  ท่านสามารถขออนุมัติเข้าทำวิจัยในมหาวิทยาลัยมหิดล ไปพร้อมกับส่งโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนงาน  
  ที่จะไป เก็บข้อมูลหรือใช้สถานที่ หากส่วนงานนั้นไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สามารถขอการรับรองได้ที่คณะกรรมการจริยธรรม  
  การวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 
 
     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
 
       สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
       อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-849-6220, 6223 โทรสาร 02-849-6223
     สงวนสิทธิ์ © 2557 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.