Google

www    sp.mahidol.ac.th

มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
 
                           
 
 
   
     
   
  โครงการที่จะได้เข้าประชุม
  จะต้องส่งเอกสารที่ครบถ้วน
  มายังสำนักงาน MU Central-
  IRB ก่อนประชุม อย่างน้อย
  2 สัปดาห์
   
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยท่านสามารถตรวจสอบวันประชุมของแต่ละเดือนได้ที่ 02-849-6224, 6225
  ครั้งที่ กำหนดรับโครงการวันสุดท้าย กำหนดวันประชุม  
  1/2561       วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560       วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561  
  2/2561       วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561       วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561  
  3/2561       วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561       วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  
  4/2561       วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561       วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  
  5/2561       วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561       วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561  
  6/2561       วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561       วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561  
  7/2561       วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561       วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561  
  8/2561       วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561       วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561  
  9/2561       วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561       วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561  
  10/2561       วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561       วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561  
  11/2561       วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561       วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561  
  12/2561       วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561       วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  
  13/2561       วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561       วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561  
  14/2561       วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561       วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  
  15/2561       วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561       วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561  
  16/2561       วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561       วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561  
  17/2561       วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561       วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561  
  18/2561       วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561       วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561  
  19/2561       วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561       วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561  
  20/2561       วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561       วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561  
  21/2561       วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561       วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561  
  22/2561       วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561       วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561  
  23/2561       วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561       วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561  
  24/2561       วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561       วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561  
 
 
     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
 
       สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
       อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-849-6220, 6223 โทรสาร 02-849-6223
     สงวนสิทธิ์ © 2557 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.