Google

www    sp.mahidol.ac.th

มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
มหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, จริยธรรม, การวิจัยในคน, จริยธรรมการวิจัยในคน, mahidol, Ethic, Research, Human research
 
 
                           
 
  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวิจัยในคนและการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นที่จะให้งานวิจัยที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย อยู่ในกรอบของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม

 
การวิจัยในคนตามเกณฑ์สากล
  ข้อความที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในคนเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง หรือการวิจัยในห้องปฏิบัติการ  
 
 
ปัจจัยสำคัญในการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัยในคนคือ   
  ผู้วิจัยที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้และตระหนักในหน้าที่ของตนตามเกณฑ์จริยธรรม
  การวิจัยในคน มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย   (ในกรณีที่ผู้วิจัยเป็นนักศึกษาจะ
  อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์) รวมทั้งโครงการ
  วิจัยได้รับการพิจารณาทบทวนและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
  ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ได้พัฒนาแบบฟอร์มที่จะช่วยนักวิจัยตอบคำถามที่พบบ่อย ดังต่อไปนี้

 
 
  •            โครงการวิจัยชนิดใดที่จัดเป็นการวิจัยในคนที่ต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
 
     
 
  •            โครงการวิจัยในคนชนิดใดที่สามารถได้รับการยกเว้น (Exempt) หรือสามารถได้รับการวิจัยแบบรวดเร็ว
 
                        (Expedited review)  
     
 
  •            กรณีใดที่สามารถยกเว้นการขอความยินยอม หรือยกเว้นการลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมได้
 
     
     
  โปรดใช้แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น แต่การตัดสินว่าคำตอบที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่ท่านสังกัด  
  คืออะไร ขึ้นอยู่กับแนวทางการดำเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจำส่วนงานของท่าน โปรดปรึกษากับประธานฯ หรือ  
  กรรมการจริยธรรมฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงาน หรือภายในวิทยาเขต  
     
     
   
 
 
     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
 
       สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
       อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-849-6220, 6223 โทรสาร 02-849-6223
     สงวนสิทธิ์ © 2557 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.